https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/hand-craft-text-fa.png
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/updated-orginality-fa-2.png

دستساختههای دکمه با ارادت به هویت بومی و احترام به سلیقهی امروزی، در تعداد محدود و با ظرافت تام طراحی و تولید میشوند.

دکمه با ارائهی طرحی هماهنگ با خواستهی مخاطبانش، سبکی برای زندگی شخصیسازی میکند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/material.png

متریال‌ها
تک‌ تک اجزا از مواد باکیفیت و ارزشمند انتخاب می‌شوند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/tools.png

راه ادامه دارد
دکمه در این مسیر است که کیفیت و تنوع محصولاتش را پیوسته افزایش دهد.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Zho.png
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/custom.png

شخصی‌سازی
دکمه با ارائه‌ی طرحی هماهنگ با خواسته‌ی مخاطبانش، سبکی را برای زندگی، شخصی‌سازی می‌کند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/connect.png

تولید محدود
دست‌ساخته‌های دکمه در تعداد محدود و با ظرافت تام، طراحی و تولید می‌شوند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/material.png

متریال‌ها
تک‌ تک اجزا از مواد باکیفیت و ارزشمند انتخاب می‌شوند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/tools.png

راه ادامه دارد
دکمه در این مسیر است که کیفیت و تنوع محصولاتش را پیوسته افزایش دهد.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Zho.png
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/custom.png

شخصی‌سازی
دکمه با ارائه‌ی طرحی هماهنگ با خواسته‌ی مخاطبانش، سبکی را برای زندگی، شخصی‌سازی می‌کند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/connect.png

تولید محدود
دست‌ساخته‌های دکمه در تعداد محدود و با ظرافت تام، طراحی و تولید می‌شوند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/updated-Authenticity-fa.png

اندیشه‌‌ی طراحی ستون اصلی کار و افکار دکمه است. باور این است که با دیزاین دقیق و تناسب درست میان زیبایی و کاربرد، میتوان مطلوب و ماندگار شد.

دکمه ارزش دیزاین و سلیقهی خوب را با استفاده از چرم مرغوب ایرانی، برای شما قابل لمس میکند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/demand-title-fa.jpg
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Slideshow.gif
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/demand-text-fa.jpg
ست سفارشی ۲
ست سفارشی ۲
کد:
جای عینک
جای عینک
کد: A9202
کیف پول
کیف پول
کد: L9303
کمربند
کمربند
کد:
کنجین
کنجین
کد: B9102